Endret: 9 mar 2017     Opprettet: 8 mar 2017

Parkeringsvedtekter

PARKERINGSVEDTEKTER  VED UTLEIE AV PARKERINGSPLASSER

1.    Styret tildeler parkeringsplasser. Kontrakten er en avtale mellom sameiet og den som benytter parkeringsplassen.

2.    Det er kun beboere i sameiet Rødstuveien 2/14 som kan leie parkeringsplass. Ved tildeling prioriteres seksjonseiere som selv bor i sameiet fremfor beboere som leier en seksjon i sameiet. Det er kun mulighet å leie en parkeringsplass per seksjon. Fremleie eller overlevering av parkeringsplass til tredjepart er ikke tillatt.

3.   Det betales forskuddsvis månedlig leie til sameiet. Leieprisen kan reguleres med to måneders varsel.

4.     Til enhver tid gjeldende administrasjonsgebyr til forretningsfører for oppretting av avtale dekkes av leietaker. Ved opphør av leieavtale kompenseres ikke dette administrasjonsgebyret.

5.      Avtalen har to måneders gjensidig oppsigelsestid regnet fra den 1. i påfølgende måned.

6.      Leieavtalen opphører hvis man flytter fra sameiet – men leietaker må selv melde fra skriftlig til forretningsfører med kopi til styret slik at leiekravene kan stoppes. Meldingen må inneholde tydelig opplysning om at man leier parkeringsplass og at dette leieforholdet nå vil opphøre.

7.     Ved uteblitt betaling for 3 månedsleier kan styret si opp leieavtalen for parkeringsplassen med øyeblikkelig virkning.

8.     Parkering er bare tillatt innenfor oppmerkede plasser med tilhørende leiekontrakt. Tildelt parkeringsplass skal kun benyttes til bil/motorsykkel/annet kjøretøy eller tilhenger og ikke til andre gjenstander.

9.      Styret kan gjøre unntak i spesielle tilfeller.

10.    Ved innføring av parkeringsbevis skal disse ligge synlig plassert for kontrollør. Gebyr ved manglende parkeringsbevis refunderes ikke.

11.   Feilparkerte biler vil bli tauet bort for bileiers regning og risiko. Dette gjelder også dersom det parkeres delvis utenfor oppmerket plass. Se ellers oppslag.

12.   Ved vedlikehold av bygning og vei kan styret pålegge midlertidig fjerning av biler. Denne typen pålegg på inntil 1 uke kompenseres ikke i leien.

13.   Parkering på tildelte plasser skjer på eget ansvar. Utleier/Sameiet er ikke ansvarlig for eventuelle skader.

Oslo, 25 januar 2015 Rødstuveien 2/14 Boligsameie